Goodbye Mr. Loser

IMDb 6.8 104 minRelease:2015
After attending a wedding of his high school crush Qiuya, Xia Luo (Shen Teng) gets drunk embarrassing himself and angers his wife Ma Dongmei (Ma Li).
Genre: Comedy
Director: Da-Mo Peng , Fei Yan